Што е АРНО

Асоцијација за развој на нови опции = АРНО АРНО е здружение за социјални иновации основано во македонскиот граѓански пејсаж со посебна мисија за развој и имплементација на социјални иновациии и промоција на нови опции и современ технолошки пристап за...

Зошто АРНО?

АРНО е организација со визија, талент, енергија и ресурси. Организација која може да се смета за  креативен извор на решенија за подобрување на заедницата во која живееме. Како општествено иновативна организација ние сме тука со обврска, подготвен...

Мисија и визија

АРНО мисија : АРНО развива и поддржува социјална иновација преку дизајнирање на нови опции во областа на  дигиталната креативност и различни социјални иницијативи, кои ги  развиваат активни, не...

Социјално претприемништво

Правењето нешто добро за општеството-при што тоа „нешто“ содржи бизнис компонента или преземање претприемачки активности за постигнување на повисоки вредности е социјално претприемништво. Постојат многу трендови и дефиниции/пристапи и тони на успешни приказни и примери на социјални претпријатија или социјално-претприемнички активности. Социјалното претприемништво е посебна форма на претприемништво која е дел од една поширока идеа на социјалната економија. Социјалното претприемништво според  http:socijalnopretprijatie.org.mk е: „Социјал...

feature image

Социјална иновација

Што е социјална иновација? Има многу дефиниции. „Дефиниции за социјална иновација има многу и обичниот набљудувач може брзо да се заплетка во дебатата околу значењето. Ние не сме многу приврзани со сите значења, па затоа  прилагодивме едноставна работна дефиниција: Социјалната иновација се однесува на нови идеи кои решаваат постоечки општествени, културни, економски и еколошки предизвици за доброто на луѓето и планетата. Вистинската социјална иновација го менува системот (таа е systems-changing) – трајно ги менува перцепциите, однесувањата и ст...

feature image