Puntoria e parë për të rinjtë

 

Organizuar nga Arno dhe rrjeti i organizatave rinore Y-PEER Maqedoni me mbështetjen e zyrës së UNFPA-së në Shkup u mbajt i pari i një serie seminaresh të titulluar “Avokimi për të siguruar një platformë më të mirë në ministri dhe institucione shtetërore për bashkëpunim më të mirë me OJQ-në rinore si pjesë e vlerësimeve për shëndetin seksual dhe riprodhues “.

Përfaqësuesit e mbi 9 OJQ-ve rinore kanë diskutuar për harmonizimin më të mirë të aktiviteteve të tyre, veçanërisht për të forcuar kapacitetin e tyre për avokim në zbatimin e politikave që i referohen të rinjve.

Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Programet e Transformimit Gjinor

 

3 PUNËTORËT PËR TË RINJTË

 

Punëtoritë u mbajtën më 4 dhe 5 korrik 2017, në sallën publike, Shkup.

Përfaqësuesit e më shumë se 11 organizatave rinore diskutuan për të forcuar kapacitetin e tyre për të planifikuar dhe zbatuar edukimin e bashkëmoshatarëve të tyre, si dhe axhendën e re të zhvillimit të Mijëvjeçarit të Qëndrueshëm, Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara të (CSD) dhe vendosjen e barazisë për të gjithë.

Dy punëtoritë diskutuan gjithashtu për pjesëmarrjen e të rinjve në të gjitha proceset dhe të gjitha nivelet.

Në aspektin e barazisë gjinore, punëtoria e tretë paraqiti qasjen e programeve transformuese gjinore, me pjesëmarrësit që kanë mundësinë të fitojnë njohuri dhe informacione teorike, si dhe të diskutojnë aktivitetet specifike të fushatës së ardhshme ARNO dhe Y-PEER Maqedoni. Pjesëmarrësit arritën në përfundimin se është e nevojshme të punohet më shumë drejt përfshirjes së të gjithëve në mënyrë të barabartë, me theks të veçantë në përfshirjen e të rinjve dhe djemtë për barazi gjinore.

“RRITJA E PJESËMARRJES TË SË RINJËVE NË PROCESET E VENDIMMARRJES DHE BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET”

Bahskëpunimi me institucione

Më 7 shtator në Shkup, u mbajt një puntori për të rinjë e titulluar “RRITJA E PJESËMARRJES TË SË RINJËVE NË PROCESET E VENDIMMARRJES DHE BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET”. Nëpërmjet këti aktiviteti të rinjtë kishin mundësinë të informoheshin për proceset e vazhdueshme Brenda axhendës zhvillimore të OKB-së dhe pjesëmarrjes së të rinjëve. E ftuar në seminar ishte dhe Znj. Sanja Zografska Krsteska si përfaqësuese e Ministrisë së Punëve të Jashtme në Republikën e Maqedonisë.

SANJA ZOGRAFSKA MPJ

“17 qëllimet janë hartuar për partneritete globale. Të rinjtë janë grupi kryesor i synuar së bashku me gratë që kalojnë nëpër të gjitha QZhQ dhe këtu është mundësia juaj për t’u përfshirë, së pari në nivel lokal në komunitetet tuaja, atëherë në nivel kombëtar. Të rinjtë janë faktorë që kontribuojnë në ndryshimin dhe ndihmojnë në zbatimin e qëllimeve. ”

 

“RRITJA E PJESËMARRJES NË RINJE NË PROCESET E VENDIMMARRJES DHE BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET”

 

Konferenca

ARNO dhe Y-PEER në Maqedoni, organizuan konferencën “Rinia, paqja dhe siguria” më 5 dhe 6 tetor. Në konferencë morën pjesë 20 të rinj nga qytete të ndryshme në Maqedoni të cilët mësuan rreth koncepteve të paqes, agjendës së re të zhvillimit të Kombeve të Bashkuara dhe qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm (CSR). Qëllimi i kësaj konference ishte që të rinjtë të fitojnë njohuri rreth qasjeve për ndërtimin e paqes nëpërmjet iniciativave të organizatave rinore, që përfshijnë adoleshentët dhe të rinjtë e margjinalizuar