Цели за одржлив развој

Целите за одржлив развој (SDGs/ЦОР), инаку познати како Глобални цели, се универзален повик за акција за ставање крај на сиромаштијата, заштита на планетата и осигурување дека сите луѓе уживаат мир и просперитет. (1) Целите за одржлив развој се графички прикажани на сликата.

Цел 1. Да се елиминира сиромаштијата во сите нејзини облици насекаде во светот

Цел 2. Да се елиминира гладот, да се постигне прехранбена безбедност и подобрена ухранетост и да се промовира одржливо земјоделство

Цел 3. Да се обезбеди здрав живот и да се промовира благосостојба за сите од сите возрасти

Цел 4. Да се обезбеди инклузивно и правично квалитетно образование и да се промовираат

можностите за доживотно учење за сите

Цел 5. Да се постигне родова еднаквост и да се еманципираат сите жени и девојки

Цел 6. Да се обезбеди достап и одржливо управување со вода, како и санитарни услови за сите

Цел 7. Да се обезбеди пристап кон ценовно достапна, сигурна, одржлива и современа електрична енергија за сите

Цел 8. Да се промовира одржан, инклузивен и одржлив економски раст, целосно и плодотворно вработување и пристојна работа за сите

Цел 9. Да се изгради издржлива инфраструктура, да се промовира инклизивна и одржлива индустријализација и да се поттикнува и негува иновативноста

Цел 10. Да се намали нееднаквоста во и меѓу различните земји

Цел 11. Градовите и човековите населби да се претворат во инклузивни, безбедни, издржливи и одржливи средини

Цел 12. Да се обезбедат одржливи обрасци на потрошување и производство

Цел 13. Да се преземат итни мерки за борба со климатските промени и нивните влијанија*

Цел 14. Да се сочуваат и да се искористуваат на одржлив начин земјините океани, мориња и морски ресурси во насока на постигнување одржлив развој

Цел 15. Да се заштитат и обноват копнените екосистеми и да се промовира одржливо искористување на истите, да се управува на одржлив начин со шумите, да се влезе во костец со дезертификацијата на земјиштето и да се сопре и спречи деградацијата на почвата, како и да се спречи загубата на биодиверзитетот

Цел 16. Да се промовираат општества кои се мирољубиви и имаат инклузивен пристап кон одржливиот развој, да се обезбеди пристап до правдата за сите и да се изградат делотворни, отчетливи и инклузивни институции на сите рамништа

Цел 17. Да се зајакнат средствата за спроведување на програмите на светското партнерство за одржлив развој и да се ревитализира истото

 

 

(1)  http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html