Oda Ekonomike e Turizmit në Republikën e Maqedonisë, në kuadrin e projektit të zbatuar nga programi Erasmus+ ” Cheese and wine and Tourism will shine”, i marrë nga Agjencia Kombëtare për Programe dhe Lëvizje Evropiane Arsimore, organizoj një tryezë të rrumbullakët mbi ” në fushën e turizmit të qëndrueshëm “më 28 qershor 2019 në hotel Porta -Shkup. Tek I cili kishte përfaqësues nga ARNO.

Qëllimi kryesor i projektit Verë dhe djathë është promovimi i rëndësisë së turizmit rural (dhe modeleve të përshtatshme arsimore) me fokus kryesor në autenticitetin e kulturës së verës dhe djathit në çdo nivel të shoqërisë në vendet pjesëmarrëse. Fokusimi do t’i jepet djathit dhe verës si produkte turizmi me potencial të madh për industrinë e turizmit dhe përfitimet e saj (turistë më të kënaqur, më shumë biznes lokal, më shumë mundësi punësimi për popullatën lokale etj.