Социјално претприемништво

Правењето нешто добро за општеството-при што тоа „нешто“ содржи бизнис компонента или преземање претприемачки активности за постигнување на повисоки вредности е социјално претприемништво.

Постојат многу трендови и дефиниции/пристапи и тони на успешни приказни и примери на социјални претпријатија или социјално-претприемнички активности.

Социјалното претприемништво е посебна форма на претприемништво која е дел од една поширока идеа на социјалната економија.
Социјалното претприемништво според  http:socijalnopretprijatie.org.mk е:

„Социјалното претприемништво е посебна форма на претприемништво која е дел од еден поширок поим на социјална економија.“

„Социјалната економија е широк концепт во кој се опфатени четири видови на организации кои ги препознаваме во денешно време: кооперативни, заеднички општества, здруженија и фондации и општествени прептријатија

(Arpinte et al, 2010; European Commission, Enterprise and Industry: Social Economy, 2011)“

Социјалното претпријатие е нов модел на бизнис со социјална цел кој сеуште не е (доволно) третиран  во македонската економија, но се практикува низ целиот свет.

Повеќе информации: