Çfarë është ARNO

  Shoqata për zhvillimin e opcioneve të reja. ARNO është organizatë për risi sociale të bazuara në peizazhin qytetar të Maqedonisë me një mision të veçantë për zhvillimin dhe zbatimin e inovacioneve sociale dhe p...

Pse ARNO?

ARNO  është organizatë me vizion, talent, energji dhe burime. Organizatë që mund të konsiderohet si një burim kreativ i zgjidhjeve për përmirësimin e shoqërisë në të cilën jetojmë. Si një organizatë inovative sociale ne jemi këtu me angazhim, gati...

Misioni dhe vizioni

Misioni : ARNO zhvillon dhe mbështet inovacionet sociale nëpërmjet dizajnimit të opcioneve të reja në fushën e kreativitetit dixhital dhe iniciativave të ndryshme sociale që zhvillojnë  qytetarë aktiv dhe të pavarur të cilët ve...

Ndërmarrësi sociale

Bërja e diçkaje të mirë për shoqërinë, ashtu që me atë "diçka" përfshihet biznes komponenta ose ndërmarrja e aktiviteteve afariste për arritjen e vlerave më të larta quhet ndërmarrësi sociale. Egzistojnë shumë tendenca dhe përkufizime/ qasje dhe pafund histori dhe shembuj të suksesshëm të ndërmarrjeve shoqërore dhe aktiviteteve të sipërmarrësive sociale. Sipërmarrja sociale është një formë e veçantë e sipërmarrjes që është pjesë e një ideje më të gjerë të ekonomisë sociale. Sipërmarrja sociale sipas http: socijalnopretprijatie.org.mk ë...

feature image

Inovacion social

Çfarë është inovacioni social? Ka shumë përkufizime. "Ka shumë përkufizime të inovacionit social dhe vëzhguesi i thjeshtë shumë lehtë mund të ngatërrohet në debatin mbi kuptimin. Ne nuk jemi shumë të lidhur me të gjitha kuptimet, prandaj adoptuam një përkufizim të thjeshtë: Inovacioni social i referohet ideve të reja që zgjidhin sfida egzistuese shoqërore, kulturore, ekonomike dhe ekologjike për të mirën e njerëzve dhe planetit. Inovacioni i vërtetë social ndryshon sistemin (ajo është systems-changing) – në afat të gjatë kohor i ndryshon percep...

feature image